Regulamin Naboru „Early Access”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Surge Cloud sp. z o.o. jest organizatorem Naboru do projektu Early Access.
 2. Nabór będzie prowadzony od 25.06.2019 do odwołania. Organizator zakłada możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru lub jego wydłużenia, po wcześniejszym poinformowaniu na swojej stronie internetowej.
 3. Celem naboru jest wyłonienie osób, które otrzymają możliwość przeprowadzenia testowych odwiedzin sklepu Take&GO mieszczącego się przy ul. Półwiejskiej 13 w Poznaniu.

§ 2

Warunki uczestnictwa w naborze

 1. W Naborze mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają wymagania przewidziane w niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”). Takie osoby po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Regulaminu stają się uczestnikiem Naboru (dalej „Uczestnik”).
 2. Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Naborze. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

Przebieg Naboru Early Access

 1. Udział w Naborze polega na wypełnieniu przez zgłaszającą się osobę formularza elektronicznego, dostępnego na stronie takeandgo.shop, w którym osoba zgłaszająca się:
  • podaje swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail.
 2. Na podstawie zgłoszeń przesłanych drogą elektroniczną organizator skontaktuje się ze zgłoszonymi za pomocą poczty elektronicznej i poinformuje ich o możliwości odbycia wizyty testowej w sklepie, a następnie ustali datę takiej wizyty.
 3. Wybór Uczestników do testów, zgłoszonych zgodnie z pkt. 3 ust. 1 powyżej, będzie podlegać dalszej weryfikacji. Przedstawiciele Organizatora skontaktują się w tym celu telefonicznie lub mailowo z wyłonionymi zgodnie z ust. 2 powyżej Uczestnikami, w celu zadania im kolejnych pytań, które będą miały na celu uszczegółowienie informacji. Po przeprowadzeniu rozmów telefonicznych lub ankiet mailowych, o których mowa w niniejszym ustępie, Organizator dokona wyboru uczestników testów sklepu Take&GO.
 4. Podczas zakupów w ramach projektu uczestnikom towarzyszyć będzie osoba z ramienia organizatora, która wyjaśni sposób funkcjonowania sklepu oraz zadba o wszystkie kwestie formalne.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.
 6. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika w przypadku zakwalifikowania go do wizyty testowej w sklepie Take&GO, zostaną uregulowane w osobnej umowie.

§ 4

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników Naboru jest Surge Cloud sp. z o.o. Dane uczestników Naboru będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Naboru, to jest w celu weryfikacji Uczestnika i rozstrzygnięcia Naboru.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Surge Cloud sp. z o. o. do zakończenia Naboru.
 4. Surge Cloud sp. z o.o będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Surge Cloud sp. z o.o może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Surge Cloud sp. z o.o, drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Naborze.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Surge Cloud sp. z o.o na adres: „Surge Cloud, Bydgoska 2/10, 61-127 Poznań”.
 7. W celu ułatwienia Uczestnikowi Naboru kontaktu w sprawie odbioru podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Surge Cloud sp. z o.o zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: earlyaccess@surgecloud.co

§ 5

Publikacja Regulaminu Naboru

Z treścią Regulaminu Naboru można się zapoznać w siedzibie Surge Cloud w Poznaniu, Bydgoska 2/10 oraz na http://takeandgo.shop